หลักการทำงาน และส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติในปัจจุบัน